روز کارگر بر زحمت کشان عرصه تولید و صنعت گرامی باد .