محیط زیست

  • کارخانجات تصفیه شکر تهران با داشتن نیروگاه هاي مخصوص براي تولید برق مورد نیاز خود سعی کرده تا از شبکه های خانگی و دیگر کارخانجات برق مصرفی خود را جدا کرده و توسعه و زیر ساخت های برقی را تکمیل و استفاده نماید.
  • استقرار یک تصفیه خانه آب مناسب در روند تولید با بهره گیری از تجهیزان روز براي استفاده مجدد از آب هاي مصرف شده، تمامی آب هاي مصرفی تصفیه شده و از آنها در آبیاري فضاي سبز و دیگر موارد مورد نیاز استفاده می شود.
  • این امر باعث شده که آلودگی هاي زیست محیطی به کمترین میزان خود برسد و این مجموعه با داشتن فضاي سبز مناسب در کارخانه و اطراف آن بتواند سهم بسزایی در حفظ و نگهداري از محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادي سیرجان را به عهده داشته باشد.