سیلوها

کارخانجات تصفیه شکر داراي انبارهاي شکر خام و تجهیزات مکانیزه حمل و تخلیه وسیع سریع با ظرفیت هزاران تن شکر خام در روز می باشد. این کار خانه تنها کارخانه اي است که امکان ورود و خروج هم زمان شکر خام به صورت مکانیزه را دارا می باشد.