اهداف

رشد و توسعه

  • توسعه واحد های منابع انسانی مانند بازرگانی خارجی با تمرکز بر صادرات
  • تمرکز بر تولید محصولات با کیفیت و اطمینان از رضایت مصرف کنندگان
  • ساده سازی فرآیند فروش و افزایش درآمد
  • توسعه خط تولید و تجهیز سیستم های بسته بندی
  • توسعه گروه و بسته بندی محصولات
  • توسعه بازار هدف به صنایع بزرگ داخلی به عنوان مصرف کنندگان قند و شکر
  • توسعه و تعامل با واحدهایی که نیاز به فرآوری شکر و یا تولید بسته بندی به صورت برون سپاری دارند.