محیط-زیست

محیط زیست

کارخانجات تصفیه شکر تهران با داشتن نیروگاه هاي مخصوص براي تولید برق مورد نیاز و همچنین استقرار یک تصفیه خانه آب مناسب در روند تولید براي استفاده مجدد از آب هاي مصرف شده کارخانه با بهره گیري از تجهیزات روز، تمامی آب هاي مصرفی را تصفیه کرده و از آنها در آبیاري فضاي سبز و دیگر موارد مورد نیاز استفاده می کند، این امر باعث شده که آلودگی هاي زیست محیطی به کمترین میزان خود برسد و این مجموعه با داشتن فضاي سبز مناسب در کارخانه و اطراف آن بتواند سهم بسزایی در حفظ و نگهداري از محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادي سیرجان را به عهده داشته باشد.