گواهینامه

گواهینامه ها

  • استاندارد ایران برای قند حبه با نام تجاری قند تهران
  • استاندارد ایران برای شکر تصفیه درجه یک ، درجه دو و درجه سه با نام تجاری تهران شکر