محصول-صادرات

شکر سفید

کارخانه تصفیه شکر تهران توانایی تولید شکرسفید براي مصارف مختلف را دارا می باشد.
کارخانجات تصفیه شکر تهران داراي استانداردهاي مورد نیاز بازار ایران از قبیل استاندارد ملی ایران، پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو براي محصولات شکر سفید تصفیه شده و قند حبه می باشد.
تولید می نماید EEC2 کارخانجات تصفیه شکر تهران براي صادرات، شکر سفید را با استاندارد اروپا و در اختیار مشتریان خود قرارمی دهد.

11