محصول-صادرات

بسته بندی ها

کارخانجات تصفیه شکر تهران داراي امکانات وسیعی در ضمینه بسته بندي شکر در اوزان و اشکال مختلف می باشد، که می تواند با نیاز و درخواست شما آنها را برآورده کرده و در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

tasvie shekartasvie shekartasvie shekartasvie shekartasvie shekartasvie shekartasvie shekar