محصول-صادرات

قند حبه

قند حبه تولیدي این کارخانه با استفاده از مرغوبترین شکر تولیدي به وسیله دستگاه هاي کاملاً اتوماتیک تهیه می شود.
عملیات ساخت جعبه هاي قند با ورود رول مقوا، به صورت اتوماتیک انجام گرفته، قندهاي تهیه شده در جعبه ها چیده می شوند و پس از بسته بندي، به انبار منتقل می گردند.