چشم-اندلز

اهداف و چشم انداز

افزایش بهره وري و کیفیت محصولات در جهت به دست آوردن سهم بیشتري از بازارهاي داخلی و ورود به بازار هاي جدید خارجی با اتکا ء به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و توانمندي مجموعه و همچنین کاهش مصرف انرژي و توجه ویژه به حفظ محیط زیست، اهداف است که ما به آن ایمان داریم و پایه هاي این مجموعه بر اساس آن بنا شده است.